Individuellt coaching program

Ledarens ansvar och förmåga att verka i en värld med ständiga förändringar ökar mer och mer i våra företag och organisationer. Det får till följd att behovet för individuella utvecklingssamtal har blivit tydligare. Individuell coachning är ett sätt att motivera till att hantera förändringsledning mer professionellt.

Ur individuellt perspektiv har den individuella coachingen följande utgångspunkt:

Våra aktivitetsorienterade coachningssamtal bygger på insikter, fokuserar på möjligheter och syftar till utveckling för individen i rollen som ledare. Vårt förhållningssätt är praktiskt, etiskt och vardagsnära, vilket innebär att vi arbetar med konkreta problem eller situationer i individens vardag. Vi ger individen hjälp att se sin personliga potential, att se sin arbetssituation/privatliv som en helhet och hantera de utmaningar som finns i dessa frågor. Hitta alternativa handlingsplaner och visualisera personliga mål och framtidsplaner ingår i arbetet. I stressförebyggande syfte arbetar vi med att öka individens självinsikt och utveckla förmågan att hantera stress.

Ur företagsperspektiv är en investering i individuell coaching för ledare något som tillför värde till organisationen.

Vi arbetar med riskminimering genom att utveckla ett etiskt och moraliskt förhållningssätt, ledare får också lära sig att möta dagens utmaningar genom aktiv förändringsledning som inspirerar till förändring och förnyelse. Genom ett ledarskap som baseras på vårt program Hållbar förändring finns möjlighet att utveckla en stärkande kultur som ger värde till både företag och individ.

Innehåll

Coachning programmet tar sin utgångspunkt i deltagarnas förmåga att hantera den mänskliga faktorn, d.v.s. Alla de relationer som har ett direkt inflytande på deras och organisationens förmåga att lösa sin uppgift. Vi kommer att arbeta med individens förmåga att identifiera och hantera sina affärskritiska relationer och sociala nätverk i övrigt.

Programmet bygger på antagandet att det inte är våra olikheter som är problemet, utan vår rigiditet och bristande flexibilitet i förhållande till olika individer och situationer, som skapar problem i våra relationer. En självinsikt med en inre trygghet är avgörande för människors förmåga att handla rationellt i olika situationer. De avgör förmågan att hantera de ständiga förändringar som uppstår i tillvaron.

Vårt program syftar till att utveckla denna förmåga hos ledaren i den individuella coachingen.

Målet med vår individuella coaching är att skapa ett hållbart ledarskap!

Vårt program löper vanligtvis under ett år med en omfattning om 10-12 individuella träffar om två timmar. Upplägget kan naturligtvis anpassas efter aktuell situation och behov.

Programmet syftar till att, utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, utveckla de relationer som inte uppfattas som optimala idag, såväl på privat plan som arbetsmässigt plan. De metoder vi använder baseras på verktyg enligt Hållbar förändring och The Human Element filosofin  – den nutida vetenskapens mest effektiva individ och grupputvecklingsverktyg. Vi har också egna verktyg för utvärdering och analyser av individ och organisation. Vi arbetar med väl underbyggda metoder som anpassas efter uppdragsgivarens aktuella situationer och behov.

Vi följer psykologförbundets rekommendationer när det gäller sekretess i coachning arbetet. (Samplanering förutsätts när det gäller coachningarna om fler än en deltagare).

Journey Consulting följer i huvudsak ICF’s etiska riktlinjer.